Ảnh đi chơi 01

| Thursday, October 28, 2010
Sân bay TaoYuan


Chợ hoa

Đi chợ đêm Shilin


Đi chơi Taipei 101
Trên đỉnh 101Chèo lên Taipei 101 tầng cao 509,2 mChang-Kai-Shek

Đi cố cung
Đi tháp quay